Posts tagged endgame sermon
Are Thanos and Iron Man Hypocrites? (Matt 23: 33-36) Endgame Sermon PT2
Matthew Twenty Three - Thanos and Seven Warnings Against Hypocrisy (Matthew 23)- Endgame Sermon PT1